Table 61 Glasgow, Whitecraigs, Nielston, Uplawmoor - Lugton