Table 302 Glasgow, Bellahouston, Crookston and Paisley